Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawy prawne działania Urzędu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŻUROMINIE

NIP 511-00-01-150
REGON 130433391


Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Żuromińskiego wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie wykonuje zadania na terenie Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego.

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zmianami) i przepisów wykonawczych.

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie;
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego urzędu Pracy w Żurominie;
 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do  organizacji administracji publicznej;
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych;
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

Przy realizacji zadań PUP współdziała z organami administracji rządowej, z Powiatową Radą Rynku Pracy, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Kompetencje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy określa Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie uchwalony Uchwałą Nr XXXV/340/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. dostępny na stronie w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych PUP określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie uchwalony Uchwałą Nr 854/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ze zmianami, dostępny na stronie w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

Obowiązujące akty prawne, wyjaśnienia do obowiązujących aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych znajdziecie państwo na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia Ministerstwa Rodziny i Poltyki Społecznej

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData